• Úvodná stránka
 • Obec
 • Kultúra
 • Polyhos
 • DSS-VD
 • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Aktuality

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove od 13. augusta 2019 nariaďuje z dôvodu potvrdenia výskytu afrického moru ošípaných nasledujúce opatrenia:

 • Zakazuje premiestňovanie (predaj) ošípaných z chovu do iného chovu.
 • Ďalej premiestňovanie (predaj) ostatných domácich zvierat z chovu do iného chovu.
 • Nariaďuje vykonať súpis chovov ošípaných v obci, t.j. chovateľ je povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných do 15-tého augusta 2019 na miestny obecný úrad.
 • Ďalej nariaďuje používanie dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budov určených na ustajnenie ošípaných a dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.

Všetky nariadenia a opatrenia sú platné do odvolania.


Értesítés

A járási Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság 2019 augusztus 13-tól elrendelte az alábbi szükséges intézkedéseket az afrikai sertéspestis elterjedése következtében:

 • Tilos a sertésállomány eladása illetve áthelyezése más tenyészetbe.
 • Tilos a többi háziálat eladása illetve áthelyezése más tenyészetbe.
 • Továbbá elrendeli a községben való sertések összeírását. A tenyésztő 2019. augusztus 15.-ig köteles bejelenteni a sertések számát a helyi községi hivatalba.
 • Elrendeli a fertőtlenítő szerek használatát az ólak fertőtlenítésére és a szükséges higéniai előírások betartását.

Minden rendelet és intézkezés visszavonásig érvényes.
Postrek proti komárom - szúnyogírtás
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 6.5.2020
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 6.4.2020
informačné tabule na stiahnutie
Usmernenie hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 30. 3.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 25.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Karanténne opatrenia - Úrad verejného zdravotníctva SR
Mimoriadna situácia - zmeny od 16.3.2020
Mimoriadna situácia - opatrena
Posilovňa zatvorená - Edzőterem zárva
Stránkové dni / ügfélfogadás - Obecný úrad Malý Horeš / Kisgéresi Községhivatal
Oznámenie / Értesítés - Obec Malý Horeš / Kisgéres község
Fontos tudnivalók a KORONAVÍRUSRÓL
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
Kornovavírus COVID-19
Rozhodnutie Úardu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2405/8443
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
Výzva na predkladanie cenových ponúk „Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš“
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020
Oznámenie - Értesítés
Falunapok 2019
Vôňa agátu - Dni otvorených pivníc 2019
voľby do Európskeho parlamentu 2019
Voľby prezidenta 2019
Dňa 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Projekt EU - zateplenie
Pre obec Malý Horeš bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, platné od 1.1.2019. Najdôležitejšie zmeny sú :
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši. Prinášame výsledky volieb.
Voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia dňa 10.11.2018 . Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb a všetky potrebné informácie nájdete v tomto článku a sú vyvesené aj na informačnej tabuli obce.
Cestovný poriadok - Menetrend
Dňom 1. septembra 2018 sa mení cestovný poriadok autobusovej dopravy.
Verejná vyhláška
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Svätá Mária sa bude konať dňa 26. marca 2018 o 10:00 hod. v hoteli CLAVIS na adrese: Jókaiho 22, 984 01 Lučenec.
Zámer - zámena pozemkov
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer zámeny pozemkov v časti oznámenia.
Oznámenie - obchodná verejná súťaž
Obec Malý Horeš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Malý Horeš, LV č. 355...
Zámer
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti.
Záverečné stanovisko
z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022.
Verejné obstarávanie - výzva
Obec Malý Horeš vypisuje verejné obstarávanie pre projekt "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš". Podklady sú k dispozícii v menu Oznámenia.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM v Malom Horeši
Obec Malý Horeš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malom Horeši.
Písomné pripomienkovanie PS Veľký Kopec
Štátna ochrana prírody SK, Správa CHKO Latorica oznamuje, že je možné písomne pripomienkovať PS Veľký Kopec do 10 dní od zverejnenia tohoto oznámenia.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: